جعبه‌آزادی را در ابر عمومی امتحان کنید

سرویس‌های وب آمازون
Create FreedomBox instance
کارساز ابری دبیان
نصب جعبه‌آزادی